Niniejszy materiał został przygotowany przez WIWN.pl Orzechowski Spółka komandytowa. z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000602924 (dalej zwaną „Spółką”) i jest upowszechniany w celach promocyjnych. Przedstawione w materiale Inwestycje obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Klient musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty zainwestowanych środków. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych zysków i wyników inwestycyjnych, których powodzenie uzależnione jest od wielu czynników, w tym rynkowych, będących niezależnymi od Spółki.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją, Klient powinien zapoznać się z wszelką dokumentacją, informacjami otrzymanymi od Spółki oraz otoczeniem rynkowym dla danej inwestycji. W przypadku posiadania dodatkowych pytań przed podjęciem decyzji Inwestor powinien zwrócić się do Spółki w celu uzyskania informacji lub uzyskać poradę niezależnych doradców. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nie stanowi on usługi doradztwa, oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oferty objęcia/nabycia udziałów lub papierów wartościowych, ani rekomendacji zainwestowania środków, w związku z czym informacje w nim zawarte nie zwalniają Klienta z konieczności dokonania własnej analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego. Korzyści i ryzyka związane z inwestycją każdorazowo stanowią indywidualną decyzję Klienta.

Niniejsza informacja została przygotowana przez Spółkę w celu zapewnienia potencjalnym Inwestorom kompleksowej informacji, przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jej najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Materiał nie uwzględnia ewentualnego opodatkowania oraz opłat Klienta, które są uzależnione od jego indywidualnej sytuacji.